Znaleziono 359 wyników

autor: Saileh
15-02-19, 21:04
Forum: APOLOGETYKA, KOŚCIÓŁ, SEKTY, WIARA.
Temat: Czy św. Augustyn wypowiadał się przeciwko wzywaniu aniołów?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 3834

Czy św. Augustyn wypowiadał się przeciwko wzywaniu aniołów?

Niedawno ktoś przedstawiający się w internecie jako "Młody i Reformowany" przytoczył poniższy cytat jako dowód, że św. Augustyn był przeciwny jakimkolwiek formom wzywania aniołów, takim jak np. znana modlitwa "Święty Michale Archaniele" czy modlitwa "Aniele Boży": Si quis tibi dixerit: "Sic invoca a...
autor: Saileh
07-07-13, 11:18
Forum: BIBLIA
Temat: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa
Odpowiedzi: 698
Odsłony: 216813

Re: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa

Pytanie; Jaka by³a reakcja Jana na wie¶æ o tym, ¿e nikt nie znalaz³ siê godny otwarcia Ksiêgi i zerwania jej Pieczêci? "A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć." Ap 5,4 Zagadka: Jeśli nieobrz...
autor: Saileh
12-01-13, 19:20
Forum: BIBLIA
Temat: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa
Odpowiedzi: 698
Odsłony: 216813

Re: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa

@Arturo Czy dobrze widzę, że odkryłeś, iż: pierworództwo przeszło od Ezawa do Jakuba/Izraela przeszło też od jego syna, Rubena, na Józefa i od syna Józefa: Manassesa na Efraima ? Trzy pokolenia, w których pierworództwo nie mogło się utrzymać prz...
autor: Saileh
16-12-12, 00:46
Forum: BIBLIA
Temat: kilka spraw dotyczących autentyczności Biblii
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 24306

Może być po angielsku? Zerknij tutaj: http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=13&article=1420 A także: http://www.milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/archeologia_potwierdza_autentycznosc_biblii.html -- Jeśli chodzi o śmierć apostołów, niezbyt trudno ...
autor: Saileh
11-12-12, 00:36
Forum: BIBLIA
Temat: kilka spraw dotyczących autentyczności Biblii
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 24306

A móg³by¶ mi wskazaæ rozdzia³ w którym Pan Mcdowell pisze o tym, ¿e Ewangeli¶ci mówi± prawdê? Bo nie mam ¿adnych w±tpliwo¶ci, ¿e dotar³a ona do nas bez zniekszta³ceñ, tylko to czy mo¿na zaufaæ Ewangelistom? Resztę tej książki znajdziesz tutaj: http://rnz.org.pl/index/?id=e034fb6b66aa...
autor: Saileh
09-12-12, 19:52
Forum: BIBLIA
Temat: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa
Odpowiedzi: 698
Odsłony: 216813

Re: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa

Ja siê nie rozpêdzi³em :-) Akurat ;-) A ja zgodnie z regulaminem podaje swoj± zagadkê, ufam ¿e oka¿e siê ³atwa: Miasto ¦wiête jest otoczone murami, a w tych murach s± bramy. Ile jest bram do Miasta ¦wiêtego,jak s± rozmieszczone, i ile warstw fundamentu u³o¿ono pod tymi murami? Jak ¿e s± ozdobione b...
autor: Saileh
25-11-12, 10:50
Forum: BIBLIA
Temat: kilka spraw dotyczących autentyczności Biblii
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 24306

Uwa¿am, ¿e osoby, dla których autor pisa³ ¿y³y w kontek¶cie historycznym i kulturowym, który umo¿liwia³ im prawid³owe zrozumienie tych dzie³. Po prawdzie np. przypowie¶ci Jezusa by³y nieraz niezrozumia³e równie¿ dla tych pierwszych odbiorców. W drugim zdaniu obalasz tezê postawion± w pierwszym :-) ...
autor: Saileh
23-11-12, 22:52
Forum: BIBLIA
Temat: kilka spraw dotyczących autentyczności Biblii
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 24306

Ale czy Stary Testament, proroctwa potwierdza, ¿e Jezus pochodzi od Boga? Tutaj znajdują się krótkie listy niektórych proroctw i zapowiedzi spełnionych w Jezusie: http://www.scripturecatholic.com/messianic_prophecies.html http://www.analizy.biz/marek1962/proroctwa.htm Nie bardzo podo...
autor: Saileh
23-11-12, 18:23
Forum: BIBLIA
Temat: kilka spraw dotyczących autentyczności Biblii
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 24306

Spróbuję się odnieść także do dwóch. Czy proroctwa Starotestamentalne wszystkie się wypełniły, a które nie dotyczą spraw przyszłych? Nie bardzo rozumiem pytanie. Chodzi o to, czy wypełniły się wszystkie proroctwa, które nie dotyczą...
autor: Saileh
23-11-12, 18:09
Forum: BIBLIA
Temat: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa
Odpowiedzi: 698
Odsłony: 216813

Re: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa

Obawiam się, że zagadka jest za trudna. Jest to pewnie moja wina - wydaje się, że odgadnięcie, czy chleb został rozmnożony dla pogan czy dla żydów na podstawie wyłącznie tekstu Biblii jest dosyć trudne i niepewne. Zmieniam zagadkę: Prosz...
autor: Saileh
19-11-12, 23:18
Forum: BIBLIA
Temat: kilka spraw dotyczących autentyczności Biblii
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 24306

Re: Biblia

Czy Jezus urodzi³ siê w I w n.e? Bo atei¶ci gadaj±, ¿e w V-VIII p.n.e. :-o Którzy ateiści? To byłby spory kłopot, skoro Ojcowie Kościoła są z pierwszych wieków, mamy też świadectwa pogan. Jeśli mogę jakoś zrozumieć, gdy ktoś np. twier...
autor: Saileh
13-11-12, 10:29
Forum: BIBLIA
Temat: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa
Odpowiedzi: 698
Odsłony: 216813

Re: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa

Pewnego piêknego dnia (piêknego w sensie dos³ownym) Pan przybêdzie do swojej ¶wi±tyni, a nim Kto¶ jeszcze przybêdzie, Kto¶ kogo my pragniemy. Kto to jest ten Kto¶, i do jakich dwóch "rzeczy" zosta³ porównany? Nie jestem pewien, ale... Łk 21 5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że ...
autor: Saileh
12-11-12, 21:26
Forum: BIBLIA
Temat: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa
Odpowiedzi: 698
Odsłony: 216813

Re: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa

Ja kiedy¶ chcia³em sprawdziæ wielko¶æ swojej wiary, i kaza³em morwie wyrwaæ siê z korzeniami i przesadziæ w morze. Powia³ wiatr, morwa ruszy³a ga³êziami i pokaza³a mi brzydko ¶rodkowym li¶ciem, zamiast wykonaæ polecenie :cry: :( Moja zagadka bêdzie za chwilê, bo muszê pomy¶leæ. Bóg czuwa. Mam nadzi...
autor: Saileh
11-11-12, 22:20
Forum: BIBLIA
Temat: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa
Odpowiedzi: 698
Odsłony: 216813

Re: ZAGADKI BIBLIJNE. Konkurs - Zabawa

W której Ewangelii Pan Jezus powiedzia³, ¿e wiêcej rado¶ci jest w dawaniu ni¿ w braniu? :) Z tego co ustaliłem - poniekąd w żadnej. Dz 20 35 We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, k...
autor: Saileh
02-11-12, 14:44
Forum: BIBLIA
Temat: Jak organizacja papieska fałszuje Słowo Boże
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 38056

Re: Jak organizacja papieska fałszuje Słowo Boże

:) Można to jeszcze uzupełnić o to: 2Kor 4 3 A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrys...