Nowenna przedwyborcza

To podforum jest <b><a href="viewtopic.php?p=22081#22081"> zamknięte do odwołania</a></b>.

Moderator: Moderatorzy

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 18:27

Nowenna przedwyborcza

Post autor: Saileh » 11-06-10, 11:01

Zapraszam do spólnej modlitwy:
Zapraszam do jednoczenia siê na modlitwie i zachêcam do rozpowszechniania tej nowenny. Jej forma jest do¶æ swobodna, jest jednak szczególn± propozycj± przede wszystkim DZIÊKCZYNIENIA Bogu za Jego dary. Wspomnijmy wszyscy na przedziwny plan Boga &#8211; Jezus odmawia³ dziêkczynienie za chleby i ryby przed ich rozmno¿eniem. Podobnie odmówi³ dziêkczynienie przed przemienieniem chleba i wina w Swoje Cia³o i Krew, Duszê i Bóstwo. Nie próbujmy wzbraniaæ Bogu pomno¿yæ i udzieliæ Swojej ³aski dla naszego kraju w tym szczególnym czasie.Przez pierwsze dni przypominamy w duchu dziêkczynienia wielkie rzeczy, które w historii Polski Pan nam uczyni³. Kolejne bêd± modlitw± za nieprzyjació³ Polski we wszystkich wiekach i ofiarowaniem im naszego przebaczenia, aby i nam Bóg móg³ odpu¶ciæ nasze narodowe winy. Ostatniego dnia z³±czeni z Maryj±, Królow± Polski, która jak Estera nieustannie wstawia siê za Nasz Naród, bêdziemy ¿arliwie b³agaæ o nowe Zes³anie Ducha ¦wiêtego na Nasz± Umi³owan± Ojczyznê, aby Jego dzia³anie pomog³o nam wybraæ m±drych przedstawicieli i wspomog³o ich w pos³udze.Intencje poszczególnych dni Nowenny

1 dzieñ (pi±tek) Podziêkowanie za Ko¶ció³ w Polsce za to, ¿e Polacy s± narodem chrze¶cijañskim, za wszystkich ¶wiêtych i b³ogos³awionych, za powsta³e w Naszej Ojczy¼nie zakony i inne dzie³a Bo¿e.

2 dzieñ (sobota) Podziêkowanie za wielkie narodowe wydarzenia, w których Bóg objawi³ swoj± chwa³ê, w szczególny sposób za ¦luby Jasnogórskie Narodu.

3 dzieñ (niedziela) Podziêkowanie za wielkich królów, przywódców, bohaterów narodowych.

4 dzieñ (poniedzia³ek) Podziêkowanie za dobra kultury narodowej i jej twórców, za wieszczów narodowych, pisarzy, zw³aszcza noblistów, wielkich muzyków, malarzy i innych twórców.

5 dzieñ (wtorek) Podziêkowanie za dary nauki i techniki oraz ludzi nauki.

6 dzieñ (¶roda) Dziêkczynienie za to, ¿e jestem Polakiem. Podjêcie na nowo decyzji odpowiedzialno¶ci za Ojczyznê &#8211; "Oto ja, po¶lij mnie".

7 dzieñ (czwartek) Wybaczenie tym wszystkim, którzy w naszej historii narodowej i w naszym ¿yciu osobistym nas krzywdzili, w my¶l s³ów Jezusa: "I odpu¶æ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom."

8 dzieñ (pi±tek) Dzieñ Pokutny &#8211; przeproszenie za grzechy narodu i swoje osobiste.

9 dzieñ (sobota) Pro¶ba wraz z Maryj±, Królow± Polski, o nowe Zes³anie Ducha ¦wiêtego na Nasz± Ojczyznê, zw³aszcza na rz±dz±cych.Forma modlitwy

Podejmujmy nieustann± modlitwê i umartwienia w ró¿nych formach, wed³ug rozeznania i mo¿liwo¶ci wspólnot Ko¶cio³a i poszczególnych osób (Msza ¶w., Adoracja Naj¶wiêtszego Sakramentu, nabo¿eñstwa, Ró¿aniec, Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, litanie itd. oraz post i ofiarowanie swego cierpienia w intencji Ojczyzny).

¦wiêta Siostra Faustyna, która wiele modli³a siê za Polskê, zapisa³a w swoim Dzienniczku: "Dzi¶ rano przysz³a do mnie dziewica &#8211; ¶w. Barbara i poleci³a mi abym przez dziewiêæ dni ofiarowa³a Komuniê ¦wiêt± za kraj swój. &#8211; A tym u¶mierzysz zagniewanie Bo¿e" (Dzienniczek, 1251).

Módlmy siê przez wstawiennictwo ¶wiêtych i b³ogos³awionych Polaków, zw³aszcza patronów Polski: ¶w. Wojciecha i ¶w. Stanis³awa. ¦w. Andrzej Bobola w jednym ze swoich objawieñ obieca³, ¿e gdy bêdziemy prosiæ go o sprawy Polski, to wed³ug swego szczególnego daru Bo¿ego uprosi wszystko, co jest jej potrzebne. Pro¶my tak¿e o modlitwê niedawno beatyfikowanego mêczennika, ks. Jerzego Popie³uszkê.

Post i modlitwa wyzwalaj± Bo¿e dzia³anie. Dzieje ¶wiata ukazuj± nam, ¿e Bóg jest wierny swoim obietnicom. "Bóg z tymi, którzy Go mi³uj±, wspó³dzia³a we wszystkim, dla ich dobra." (Rz 8,28)

Warto te¿, aby ta nowenna by³a odpowiedzi± na wezwanie naszej ¶wiêtej s. Faustyny:

+ Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdyby¶ wiedzia³a ile ofiar i mod³ów za ciebie do Boga Zanoszê. Ale uwa¿aj i oddawaj chwa³ê Bogu, Bóg ciê wywy¿sza i wyszczególnia, ale umiej byæ wdziêczna.(Dzienniczek, 1038)

¼ród³o:
http://fronda.pl/grzegorzhp/blog/zbliza ... a_swietego
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Zablokowany