Walka o krzyż.

To podforum jest <b><a href="viewtopic.php?p=22081#22081"> zamknięte do odwołania</a></b>.

Moderator: Moderatorzy

robert_78
Przyjaciel forum
Posty: 66
Rejestracja: 17-08-08, 21:00
Lokalizacja: Konin

Re: Walka o krzyż.

Post autor: robert_78 » 08-08-10, 11:43

Witam Wszystkich. Moim zdaniem najbardziej godnym miejscem na postawienie w nim krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego są Kościół Akademicki św Anny bądź Świątynia Opatrzności Bożej. Podobnie ma się sprawa z pomnikiem, powinien stanąć w tejże Świątyni- wotum Narodu Polskiego. Przed Pałacem mogłaby zostać umieszczona tablica upamiętniająca śp Prezydenta jego Małżonkę i wszystkie ofiary tragicznego lotu. Uważam, że takie postawienie sprawy powinno zakończyć ten spór, na którym tak naprawdę nie cierpią partie polityczne- te czy inne, nie cierpi Kościół, a cierpi właśnie Polska.
" Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego." MK 3,13

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 17:27

Re: Walka o krzyż.

Post autor: Saileh » 08-08-10, 12:39

Có¿, ja te¿ jestem za postawieniem tablicy i jestem przekonany, ¿e tyle by wystarczy³o.
Jestem nawet pewien, ¿e gdyby w tej chwili postawiono przed pa³acem tablicê, ludzie by siê rozeszli, a je¿eli nie, oczekiwa³bym, ¿e wiêkszo¶æ siê rozejdzie, s³ysz±c nawo³ywania pana Kaczyñskiego, aby to zrobiæ.
Obawiam siê jednak, ¿e w tej chwili nikt nie chce zagwarantowaæ, ¿e przed pa³acem pojawi siê chocia¿ tablica.
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Awatar użytkownika
MAVERICK27
Przyjaciel forum
Posty: 291
Rejestracja: 22-06-09, 20:24
Lokalizacja: PL/IE

Re: Walka o krzyż.

Post autor: MAVERICK27 » 08-08-10, 13:19

Saileh:

"...Obawiam się jednak, że w tej chwili nikt nie chce zagwarantować, że przed pałacem pojawi się chociaż tablica..."

Przecież nie jednokrotnie było powiedziane przez różnych polityków( min ministra z kancelarii prezydenta Jacka Michałowskiego) i Prezydenta, że taka tablica czy inny symbol będzie. Ludzie dają się podpuszczać i stąd to wszystko się dzieje. Tylko pytanie .... PO CO??? Przecież można osiągnąć porozumienie na spokojnie. Podobno miał być koniec "Wojny Polsko-Polskiej" i co?
Ostatnio zmieniony 08-08-10, 13:46 przez MAVERICK27, łącznie zmieniany 1 raz.
Może jednak kiedyś wyruszę w trasę...:-(

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 17:27

Re: Walka o krzyż.

Post autor: Saileh » 08-08-10, 15:29

Jedyn± pewn± rzecz± jak± widzia³em by³a dosyæ mêtna deklaracja we wspólnym komunikacie Kancelarii Prezydenta i Kurii Warszawskiej.

Obecnie mamy tak± sytuacjê, ¿e przed pa³acem stoi t³um protestuj±cy przeciw usuniêciu krzy¿a, który obawia siê, ¿e po usuniêciu krzy¿a nie pojawi siê ju¿ ¿adna tablica, tym bardziej, ¿e konserwator zabytków ju¿ uprzedza³, ¿e nic siê nie da zrobiæ bez jego zgody.
Je¿eli nawet kto¶ wystêpowa³ mówi±c, ¿e taka tablica powinna powstaæ, nie jest to równoznaczne z deklaracj±, ¿e Kancelaria Prezydenta do tego doprowadzi. Nikt nie daje takiej deklaracji w przypadkowym wywiadzie, ale raczej wydaje o¶wiadczenie, albo zwo³uje konferencjê prasow±, stwierdzaj±c, ¿e zobowi±zuje do jej zbudowania - takie wydarzenie nie mia³o miejsca.
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Awatar użytkownika
MAVERICK27
Przyjaciel forum
Posty: 291
Rejestracja: 22-06-09, 20:24
Lokalizacja: PL/IE

Re: Walka o krzyż.

Post autor: MAVERICK27 » 08-08-10, 15:47

Może zacznijmy od początku, czego Ci protestujący się domagają? Na początku była walka o to że Krzyża nie wolno usuwać bo to nie po Katolicku, później że może być usunięty jak będzie pomnik lub tablica. Teraz to już nie wystarczy, ludzie maja tam stać z Krzyżem do momentu aż będą wyjaśnione wszystkie okoliczności katastrofy w Smoleńsku. Więc tak na prawdę o co tam chodzi? O politykę czy Wiarę i Religię? Ludzie słuchają tych którzy chcą na Nich zbić kapitał polityczny. Gdzie w biblii jest coś o polityce? Co polityka i Wiara w Boga ma wspólnego? Teraz jestem pewien że nieważne co powstanie pod pałacem, czy pomnik, czy tablica i tak będzie to pretekst dla niektórych polityków do kolejnej afery. Nie wystarczy słowo między innymi władz Kościelnych? Oczywiste jest, że co by nie powiedzieli i jak by nie zapewniali ludzie z kancelarii Prezydenta, czy sam Prezydent i tak będzie uznane to za kłamstwo. A co z Polską? Co z naszym Krajem? Czemu to wszystko służy? Kto traci najwięcej?
Ostatnio zmieniony 08-08-10, 15:48 przez MAVERICK27, łącznie zmieniany 1 raz.
Może jednak kiedyś wyruszę w trasę...:-(

robert_78
Przyjaciel forum
Posty: 66
Rejestracja: 17-08-08, 21:00
Lokalizacja: Konin

Re: Walka o krzyż.

Post autor: robert_78 » 08-08-10, 18:41

Kto traci najwięcej? Oczywiście Polska. Jesteśmy obecnie postrzegani nie poprzez pryzmat naszych osiągnięć: gospodarczych (choć z tym obecnie też ciężko), politycznych czy sportowych ale właśnie poprzez takie "wojny polsko-polskie". Sami do tego doprowadziliśmy i musimy pracować nad tym, by ten punkt widzenia zmienić. Co do krzyża, była przecież jasna deklaracja godnego przeniesienia Go do Kościoła św Anny. Nikt nie chciał ściąć krzyża piłą i porąbać na drzazgi. Jeśli zaś chodzi o tablicę pamiątkową to zdanie konserwatora może być ważne choćby z tego względu, że Krakowskie Przedmieście jest pod ochroną konserwatorską i potrzebne jest pewnie odpowiednie zezwolenie. Wydaje mi się jednak, że w tym przypadku nie będzie on robił problemów, chodzi o godne upamiętnienie 96 ofiar katastrofy. A obrońcy krzyża? Są oni, wydaje mi się wodą na młyn jakichś kolejnych środowisk czy stowarzyszeń politycznych, które niezawodnie wypłyną przy okazji kolejnych wyborów. Tak myślę, może się mylę, nie wiem.
" Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego." MK 3,13

Awatar użytkownika
Vul
Administrator
Posty: 1251
Rejestracja: 26-09-08, 08:26
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Walka o krzyż.

Post autor: Vul » 08-08-10, 19:34

Jeżeli ktoś chce znać moje zdanie to podpisuję się pod obiema wypowiedziami robert_78, dodam tylko, że prezydent wygląda na osobę o bardzo niskiej empatii i porusza się w materii dotyczącej tego krzyża jak słoń w sklepie z porcelaną.
Wspólnota Domowego Kościoła
&#22825;&#28961;&#32085;&#20154;&#20043;&#36335; (&#22825;&#26080;&#32477;&#20154;&#20043;&#36335;)
Niebo nigdy nie zamyka wszystkich drzwi (chiń)

robert_78
Przyjaciel forum
Posty: 66
Rejestracja: 17-08-08, 21:00
Lokalizacja: Konin

Re: Walka o krzyż.

Post autor: robert_78 » 08-08-10, 20:08

Dzięki Vul, że podzielasz moje zdanie w tej sprawie. Najwyższy czas zakończyć ten spór. Godnie i w spokoju przenieść krzyż do Kościoła tam Go poświęcić i adorować. Obecna sytuacja nikomu nie służy , a już na pewno najmniej Polsce.
" Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego." MK 3,13

Saileh
Przyjaciel forum
Posty: 360
Rejestracja: 18-08-09, 17:27

Re: Walka o krzyż.

Post autor: Saileh » 08-08-10, 20:41

MAVERICK27 pisze:Mo¿e zacznijmy od pocz±tku, czego Ci protestuj±cy siê domagaj±? Na pocz±tku by³a walka o to ¿e Krzy¿a nie wolno usuwaæ bo to nie po Katolicku, pó¼niej ¿e mo¿e byæ usuniêty jak bêdzie pomnik lub tablica. Teraz to ju¿ nie wystarczy, ludzie maja tam staæ z Krzy¿em do momentu a¿ bêd± wyja¶nione wszystkie okoliczno¶ci katastrofy w Smoleñsku. Wiêc tak na prawdê o co tam chodzi? O politykê czy Wiarê i Religiê? Ludzie s³uchaj± tych którzy chc± na Nich zbiæ kapita³ polityczny. Gdzie w biblii jest co¶ o polityce? Co polityka i Wiara w Boga ma wspólnego? Teraz jestem pewien ¿e niewa¿ne co powstanie pod pa³acem, czy pomnik, czy tablica i tak bêdzie to pretekst dla niektórych polityków do kolejnej afery. Nie wystarczy s³owo miêdzy innymi w³adz Ko¶cielnych? Oczywiste jest, ¿e co by nie powiedzieli i jak by nie zapewniali ludzie z kancelarii Prezydenta, czy sam Prezydent i tak bêdzie uznane to za k³amstwo. A co z Polsk±? Co z naszym Krajem? Czemu to wszystko s³u¿y? Kto traci najwiêcej?
Zamierzaj± tam staæ, a¿ bêdzie wyja¶niona sprawa Smoleñska? No to bêd± tam staæ do¿ywotnio. Nie wiem, kto sk³ada³ takie zapewnienia, ale s± one sprzeczne wewnêtrznie, bo wszyscy, którzy tego ¿±daj±, wiedz±, ¿e sprawa Smoleñska bêdzie jeszcze wyja¶niana przez dziesi±tki lat. Chocia¿ mo¿e przy wspó³pracy USA mog³oby siê to du¿o szybciej skoñczyæ, m.in. dziêki informacj± z ich satelitów, ale my od USA w tej chwili nie mo¿emy wydobyæ dokumentów zwi±zanych z Katyniem, które s± w ich aktach, tym bardziej mo¿emy mieæ problemy ze Smoleñskiem.
Poza tym, kto mówi³, ¿e krzy¿a nie wolno usuwaæ, bo to nie po katolicku? Przedziwne to ¿±danie, które mo¿e by³o gdzie¶ w tle debaty, najchêtniej jednak (w moim odczuciu) wyci±gane przez polityków Lewicy, którym widocznie zale¿y na rozpoczêciu teraz dyskusji o obecno¶ci krzy¿a w ¿yciu publicznym.

Krzy¿ jest przede wszystkim symbolem pamiêci poleg³ych pod Smoleñskiem. O tym, ¿e tak rozumiej± to protestuj±cy mo¿e ¶wiadczyæ ju¿ chocia¿by to, ¿e s± tam obecne dwie grupy Solidarni 2010 i ruch 10 kwietnia, obie powsta³e po katastrofie pod Smoleñskiem. Poza tym, s± tam te¿ jacy¶ Niezale¿ni 2010 (!? nie wiem za bardzo, co to za ludzie) i zapewne trochê s³uchaczy RM.
O tym, ¿e krzy¿ to "tradycyjny chrze¶cijañski symbol upamiêtniania zmar³ych" mówi nawet wspólna deklaracja Kurii Warszawskiej i Kancelarii Prezydenta. Jej zapewnienia s± nawet niemal dobre, choæ niestety bardzo rozmyte, tak, ¿e mo¿na je zbyæ jakimi¶ pami±tkowymi obchodami.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/dzi ... lacem.html

Do robert_78
Có¿, wed³ug tych wyobra¿eñ ludzie protestuj±cy przed pa³acem pojawili siê tam niepotrzebnie, bo i tak wszystko zosta³oby, na mocy wewnêtrznego imperatywu nowego prezydenta, jego wspó³pracowników i konserwatora zabytków, bardzo szybko za³atwione.
W rzeczywisto¶ci niestety nie ma jasnej, zobowi±zuj±cej deklaracji co do tablicy pami±tkowej, czy innego obiektu przed pa³acem, a konserwator zabytków... Oddajmy mu g³os:
- Wprowadzenie w przestrzeñ zabytkow± na sta³e nowych elementów nie jest uzasadnione wzglêdami konserwatorskimi, które wskazuj± zawsze na konieczno¶æ zachowania jej w niezmienionej postaci i formie. Przestrzeñ dziedziñca Pa³acu Prezydenckiego zarówno frontowa, jak i honorowa jest bowiem ukszta³towana historycznie, a jej symetria i uk³ad funkcjonalny stanowi± o istotnych walorach zabytkowych samego za³o¿enia pa³acowego oraz urbanistycznego ulicy Krakowskie Przedmie¶cie - mówi zastêpca sto³ecznego konserwatora Zabytków Artur Zbiegieni.

Aby rozwa¿aæ wydanie zgody na budowê pomnika, potrzebny jest te¿ wniosek z kancelarii prezydenta, która ma prawa do przestrzeni dziedziñca - przypomina konserwator - a na razie takiego wniosku kancelaria nie z³o¿y³a.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title, ... caid=1aab5
Ostatnio zmieniony 08-08-10, 20:43 przez Saileh, łącznie zmieniany 1 raz.
Ps 18,29 Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni:
Boże mój, oświecasz moje ciemności.

http://adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ - kopalnia wiedzy o Eucharystii

Awatar użytkownika
Nafteta
Przyjaciel forum
Posty: 1078
Rejestracja: 27-07-10, 12:24
Lokalizacja: Lublin

Re: Walka o krzyż.

Post autor: Nafteta » 09-08-10, 12:42

MAVERICK27, o ile sobie przypominam, to tuż po katastrofie zaczęły się zbierać rzesze ludzi, na których dziwni ludzie chcieli "ugrać", a jedynym medium, któremu ci ludzie ufali było RM.

Tyle, tytułem odpowiedzi, dotyczących rządu i bezrządu, pozdrawiam.

A RM tylko budzi wrażliwość na wartości chrześcijańskie i wypowiadają się w tym medium ci, którzy te wartości przyjmują za własne.

Awatar użytkownika
Nafteta
Przyjaciel forum
Posty: 1078
Rejestracja: 27-07-10, 12:24
Lokalizacja: Lublin

Re: Walka o krzyż.

Post autor: Nafteta » 09-08-10, 13:29

aha, słuchałam w nocy RM: ludzie się modlą pod krzyżem, atakują modlących się grupki pijanych wyrostków, plują na modlących się, etc..

prot
Przyjaciel forum
Posty: 212
Rejestracja: 06-04-10, 08:01
Lokalizacja: Polska

Re: Walka o krzyż.

Post autor: prot » 09-08-10, 13:47

MAVERICK27 pisze:Przecież nie jednokrotnie było powiedziane przez różnych polityków
Aha, a podatki też obiecywali zmniejszać, w końcu to liberałowie... a póki co to chcą dowalić ekstra opłaty za korzystanie z tego czegoś co nazywają drogami (nie wykluczone że i dla osobówek!) nie wspominając o podatku VAT +1% i +2% od żywności nie przetworzonej (mówi się coś o stawce masymalnej 25% VAT w ciągu najbliższych 3 lat :-x ).

Aby żyło się lepiej... współczuję tylko tym, którzy na fali krótkotrwałej poprawy gospodarczej 2-3 lata temu powiększyli sobie rodziny, pobrali kredyty na domki, bo teraz rząd szykuje im taką jazdę... że aż przykro patrzeć.
Nafteta pisze:atakują modlących się grupki pijanych wyrostków, plują na modlących się,
Nie oglądam TV zby często, ale akurat wczoraj widziałem to co robią rzekomo tolerancyjni, młodzi Polacy i Polki osobom które mają inny światopogląd.
Naprawdę, czuję się zażenowany tym faktem. Niby młodzi, zadbani, wykształceni ludzie (często pijani - choroba narodowa Polaków?), w cyniczny sposób wylewają kubły jadu na tzw. obrońców krzyża.
Czasami mam wrażenie, że tylko pożoga wojenna może ludzi nauczyć pokory i szacunku wobec innego. :-/

Wydanie Waidomości 8 sierpnia 2010 g.19.30 -> http://www.tvp.info/wiadomosci/wideo/08 ... 30/2168351
Ostatnio zmieniony 09-08-10, 13:51 przez prot, łącznie zmieniany 2 razy.

Zablokowany